Szanowni Klienci!
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty gabinetu Instytut kosmetologii estetycznej „Jak malowana”, mieszczącym się w Żorach przy ul. Rybnicka, 258B

1. AKCEPTACJA REGULAMINU
Klienci Instytutu kosmetologii estetycznej „Jak malowana” są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
Skorzystanie z oferty gabinetu Instytut kosmetologii estetycznej „Jak malowana” oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

2. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZABIEGÓW
Gabinet Instytut kosmetologii estetycznej „Jak malowana” świadczy usługi przy ul. Rybnicka, 258B w Żorach, w godzinach ruchomych, dostosowanych do naszych klientów.
Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.
Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi w pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.
Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
Do zabiegów z przerwaniem ciągłości naskórka używane są zawsze materiały jednorazowego użytku.
W przypadku zabiegów z przerwaniem ciągłości naskórka używane są tylko certyfikowane produkty medyczne przeznaczone do tego celu.
W Instytucie „Jak malowana” mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
Pracownicy gabinetu utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń.
W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.
Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączenie od świadczenia usług w gabinecie do czasu wyleczenia.
Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów gabinetu.
Pracownicy gabinetu są zobowiązanie do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.
W gabinecie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.
Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik gabinetu porządkuje stanowisko pracy.
Dla bezpieczeństwa zarówna naszych klientów jak i pracowników instytutu „Jak malowana” na terenie całego obiektu zainstalowane są alarmy/czujniki/kamery.
Akceptując regulamin, klient ma świadomość nagrywania jego/jej osoby podczas wizyty w Instytucie „Jak malowana”.
Kamer nie ma w gabinetach zabiegowych ani toaletach.

3. PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGÓW I DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
Każda klientka czy klient, którzy mają mieć wykonany zabieg muszą zostać zaznajomieni z przeciwwskazaniami i ewentualnie wskazaniami do danego zabiegu. Dopiero, gdy pisemnie potwierdzą brak przeciwwskazań do wykonania wybranego zabiegu, zabieg ten może zostać wykonany.
Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach, mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach, niedawnej ekstrakcji zęba).
Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
Brak informacji ze strony klienta oznacza niezmienny stan zdrowia i brak przeciwwskazań do zabiegu.
Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.
Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.
Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu Instytutu „Jak malowana” za przeprowadzony zabieg.
W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty gabinetu wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
Instytut „Jak malowana” nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.
Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.
Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru lub gdy klient ich zapomni.

4. ZAKAZY I NAKAZY
Na terenie całego gabinetu Instytut „Jak malowana” obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.
W gabinecie podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.
Podczas wykonywania zabiegów kosmetologii estetycznej nie wykonuje się i nie odbiera połączeń telefonicznych z wyłączeniem sytuacji losowych.
Klient zobowiązuje się do stosowania zaleceń po zabiegowych, których udzieli personel Instytutu „Jak malowana”.
Klient jest zobowiązany stosować odpowiednie preparaty po zabiegowe, zalecone przez personel Instytutu „Jak malowana”.
Zdaję sobie sprawę , że moje efekty zabiegowe mogą różnić się od efektów innych klientów, gdyż wynika to z predyspozycji indywidualnych.
Oczekiwany efekt zabiegowy zależny jest od stosowania się do zaleceń po zabiegowych oraz przestrzegania zasad zdrowego stylu życia.
Każdy efekt zabiegowy oceniany jest indywidualnie.

5. CENNIK I PROMOCJE
Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika, dostępnego w gabinecie i na stronie https://jak-malowana.pl/ O wszystkich cenach na życzenie klient jest również poinformowany przed zabiegiem.
W przypadku braku możliwości płatności terminalem płatniczym klient zostaje o tym poinformowany, w przypadku sytuacji losowych znajdujemy rozwiązanie dogodne dla obu stron.
Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi.

KARNETY
W momencie zakupu karnetu na zabiegi klient dostaje obniżoną cenę, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania zabiegów w ramach karnetu w określonym czasie.
Karnety są ważne w terminie, zgodnie z zapisem na karnecie. Ważność karnetu jest liczona od momentu wykonania pierwszego zabiegu.
Klientka lub klient, którzy zakupili karnet, zobowiązani są do aktywowania karnetu tzn. skorzystania z pierwszego zabiegu w ciągu 30 dni od momentu zakupu, chyba że nie jest to możliwe ze względu na gabinet (zbyt duże obłożenie klientów).
Dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu lub zamiany usług w ramach karnetu, jedynie w uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i nie stanowi precedensu dla innych.
W przypadku nie wykorzystania przez klienta wszystkich zabiegów z karnetu w okresie 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia reszta zabiegów przepada.
Nie ma możliwości zwrotu pozostałej wartości zabiegów ani zamiany na inne zabiegi.
Karnet można przekazać dla innej osoby.
Nie ma możliwości rozkładania karnetu na raty.
Nie ma możliwości wymiany pakietu/karnetu zabiegowego na karnet innych.
Wyjątkowe sytuacje zdrowotne i losowe będą rozpatrywane indywidualne i nie mogą być brane pod uwagę przez innych klientów.
Klient zobowiązany jest do noszenia karnetu (jeśli taki mu wydano) na każdą wizytę.

BONY UPOMINKOWE
Bony ważne w terminie, wpisanym na bonie, w tym czasie należy zadzwonić i umówić wizytę.
Bon może być wykorzystany przez dowolnie obdarowaną osobę.
Bon można wykorzystać na dowolną usługę/preparat detaliczny o jego wartości lub dopłacić do droższej usługi.
W przypadku dokładnie sprecyzowanej usługi na bonie nie można wymienić jej na inną, np. bon na zabieg na twarz nie może być wykorzystany na stylizację paznokci.
Bon na produkt detaliczny nie może być zamieniony na usługę w gabinecie.
Wyjątkowe sytuacje zdrowotne i losowe będą rozpatrywane indywidualne i nie mogą być brane pod uwagę przez innych klientów.
Nie ma możliwości wymiany bonu na gotówkę lub zwrotu różnicy kwoty pomiędzy wartością bonu a usługą.
Klient zobowiązany jest do oddania bonu w momencie płatności/rozliczenia.

BRAK ODWOŁANIA ZAREZERWOWANEGO TERMINU
W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach karnetu rabatowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany, jednak dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu lub zamiany usług w uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych.
Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne.
Próba połączenia telefonicznego/ lub wiadomości sms musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu pod numerem 032 723 11 26

SPÓŹNIENIA
Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu, ale bez szkody dla klientki czy klienta. Ewentualne skrócenie zabiegu będzie dotyczyć jedynie skrócenia etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić w przypadku gdy spóźnienie klienta będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.
W przypadku braku możliwości wykonania zabiegu ze względu na zbyt duży okres spóźnienia konieczne jest ustalenie nowego terminu.
W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika gabinetu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych, chyba że klient będzie sobie życzył inaczej.

ZMIANA TERMINU WIZYTY PRZEZ GABINET
Gabinet zastrzega sobie w sytuacjach wyjątkowych prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani.
W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

6. REKLAMACJE/ZAŻALENIA
Wszelkie reklamacje należy składać w gabinecie na wniosku reklamacyjnym dostępnym w gabinecie osobiście.
Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do gabinetu.
Po rozpatrzeniu reklamacji klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w gabinecie.
Za pozytywne rozpatrzenie reklamacji uznaje się naprawę wady lub w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa zwrot pieniędzy.
Uznane reklamacje są wypłacane tylko i wyłącznie po osobistym podpisaniu protokołu reklamacyjnego w formie gotówki – z potwierdzeniem przez reklamującego odbioru gotówki lub przelewem na konto bankowe podane przez reklamującego na piśmie.

7. POZOSTAŁE USTALENIA
Każda klientka i każdy klient maja prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i wykształcenia i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.
Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu.
Wszystkie ceny są cenami brutto.
Korzystając z usług Instytutu „Jak malowana”, klient zgadza się jednocześnie na przetwarzanie danych osobowych w Instytucie „Jak malowana” oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych.
Klient zgadza się na publikację zdjęć okolicy zabiegowej bez publikacji danych osobowych oraz w przypadku twarzy czy miejsc charakterystycznych tylko dla klienta (tatuaże, znamiona) na ich publikację w momencie zasłonięcia wyżej wymienionych cech.
Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i Instytut „Jak malowana”.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.